Przeglądy
okresowe budynków

Wśród szerokiego wachlarza usług naszej firmy znajdą Państwo również przeglądy okresowe budynków. Z przyjemnością uchylamy Państwu rąbka tajemnicy w widocznym poniżej krótkim, acz rzeczowym artykule.

galeria obrazków

Pragniemy podkreślić, iż w świetle obowiązujących wymagań prawnych odpowiedzialność za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych spada na właściciela lub zarządcę budynku. W artykule 62 Prawa budowlanego czytamy, że okresowe przeglądy są obowiązkowe, natomiast nie dokonanie ich jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Obiekty o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 lub obiekty o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 objęte są obowiązkową, dwukrotną weryfikacją stanu technicznego w ciągu roku ze ściśle określonymi terminami, to jest do końca maja (po okresie zimowym) oraz do końca listopada (przed okresem zimowym). Raz w roku natomiast należy dokonywać pomiarów elektrycznych, co również jesteśmy w stanie Państwu zaoferować.

Art. 66 Prawa budowlanego podaje, że w przypadku stwierdzenia zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, zagrożenia bezpieczeństwu mienia lub zagrożenia środowiska, czy też oszpeceniu otoczenia zezwala się na ingerencję organu nadzoru budowlanego, który z kolei ma prawo nałożyć obowiązek usunięcia nieprawidłowości i usterek, a w najgorszym przypadku zakazać użytkowania obiektu do czasu ich usunięcia. Wywiązując się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku - możemy tego uniknąć.

galeria obrazków

Przypominamy, że przeglądy okresowe budynków wykonywane przez firmę Madaveli uchronią Państwa przed niebezpieczeństwami, związanymi z eksploatacją budynku, oraz ze skazami w konstrukcji inwestycji. Przeglądy zapobiegną zagrożeniom związanym zarówno z życiem i zdrowiem przebywających w budynku osób, a także pozwolą chronić środowisko i otoczenie, jak i niejednokrotnie ustrzegą Państwa przed poważnymi stratami finansowymi.

Dokonujemy przeglądów okresowych zarówno obiektów o powierzchni powyżej 2000 m2, jak również mniejszych zabudowań. Co więcej, możemy bezzwłocznie zgłosić dokonaną kontrolę odpowiednim organom prowadzącym ewidencję zawiadomień wyżej wymienionych przeglądów. Nasz Inspektor sporządzi Państwu potrzebny protokół techniczny z kontroli oraz służy poradą w sytuacji wykrycia zniszczeń lub usterek. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Koszt usługi jest w dużej mierze uzależniony od wielkości inwestycji oraz jej lokalizacji.

galeria obrazków

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia zarówno do przeprowadzania kontroli rocznych, jak i pięcioletnich. Przegląd budynku jest związany ze sprawdzeniem jego stanu technicznego, konstrukcji budowlanej oraz przynależnych do niego wszelkich instalacji. Poniżej podajemy Państwu szczegółowy zakres przeprowadzania kontroli przez naszego Inspektora Budowy.

Zakres rocznej oceny technicznej budynku obejmuje: sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, które są narażone na szkodliwe działanie sił atmosferycznych (warunków pogodowych), jak również czynników wynikających z eksploatacji obiektu (czyli działalności człowieka), sprawdzenie instalacji elektrycznych, instalacji wentylacyjnej, instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz urządzeń służących ochronie środowiska.

Zakres przeglądu pięcioletniego to przede wszystkim sprawdzenie i ocena stanu technicznego budynku oraz wartości użytkowej całego obiektu, jak również estetyki samego obiektu i jego otoczenia. Ponadto, przegląd 5-letni obejmuje: sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji budynku, stanu podwieszeń instalacji, sprawdzenie stanu przyłączy powiązanych z budynkiem, czyli systemu odwodnienia obiektu i jego szczelności, stanu instalacji sanitarnej, wentylacji, instalacji ogrzewania, instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz bezpieczeństwa wyżej wymienionych.

W odniesieniu do przeglądu instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej sprawdzamy stan techniczny, instalację elektryczną średnio-prądową oraz bezpieczeństwo instalacji piorunochronnej w zakresie ochrony od porażeń i odporności izolacji.

Kontrola budynków mieszkalnych obejmuje: sprawdzenie stanu warstwy fakturowej (zewnętrznej), elementów ścian zewnętrznych (np. attyki, gzymsy, filary), balustrad i balkonów, sprawdzenie urządzeń przymocowanych do ścian lub dachów, pokrycia dachowego, elementów odwodnienia, elementów obróbki blacharskiej, sprawdzenie instalacji (c.o., kanalizacyjna, c.w.u.), przejść przyłączy w ścianach budynku oraz urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe.