Nadzór budowlany

Nasza firma świadczy usługi w pełnym zakresie nadzorczym wszelkich prac budowlanych - jako kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz kierownik projektu.

Funkcję kierownika budowy może sprawować tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi. Istnieje możliwość zatrudnienia takiej osoby, już na początkowym etapie prac budowlanych, aby od samego początku do końca wszelkie roboty były monitorowane oraz zabezpieczane przez naszego specjalistę.

Funkcja kierownika budowy obejmuje:

 • działania związane z pełną kontrolą prac budowlanych każdego rodzaju inwestycji
 • nadzór nad każdym etapem realizowanego zlecenia w tym także kontrole nad zewnętrznym otoczeniem inwestycji
 • przedłożenie wszelkich potrzebnych oświadczeń oraz dokumentów związanych z budową oraz pozwoleniami
 • przejęcie od inwestora placu/obiektu budowy
 • zabezpieczenie placu budowy oraz nadzór nad prawidłowo wykonywanymi pracami w zakresie norm bezpieczeństwa
 • kierowanie budową w sposób zgodny z wytycznymi projektu oraz założeniami inwestora
 • prowadzenie dziennika budowy
 • bieżąca kontrola powstających instalacji, przyłączy oraz ich szczelności
 • złożenie oświadczenia o pozytywnym zakończeniu robót - zgodnych z założeniami projektu oraz zasadami bezpieczeństwa budowlanego

Zatrudniając naszego pracownika na stanowisku kierownika budowy, mają Państwo zapewnioną opiekę oraz nadzór nad projektem inwestycji, przebiegiem całej budowy oraz zgodności wykonywanych prac w stosunku do narzuconych norm budowlanych. Kierownik budowy:

 • kontroluje każdy etap wykonywanych prac
 • współpracuje z zatrudnionymi specjalistami od instalacji elektrycznych, wodociągowych, wykonawcami prac budowlanych oraz wykończeniowych
 • konsultuje z inwestorem zmiany w bieżącym projekcie

Inspektor budowy kontroluje proces inwestycji tak jak wcześniej opisany kierownik budowy, jednakże w dużej mierze, bierze pod uwagę przede wszystkim interesy inwestora.

W sposób skrupulatny kontroluje proces powstawania najważniejszych przyłączy oraz instalacji, ponadto konsultuje z kierownikiem budowy jakość zakupionych materiałów oraz ich zgodność z obowiązującymi normami budowlanymi.

Inspektor budowy jest specjalistą powołanym przez inwestora, którego obowiązki w dużej mierze polegają na kontroli wykonywanych prac, realizacji budowy w zgodności z normami budowlanymi oraz założeniami projektu architektonicznego. Inspektor budowlany ponadto zapobiega poniższym sytuacjom:

 • stosowaniu niezgodnych z normami materiałów budowlanych
 • złej jakości wykonywanych robót
 • nieprawidłowości w powstających instalacjach oraz urządzeniach technicznych

Inspektor budowy kontroluje prace wykonawcy, pracowników oraz specjalistów, uzgadniając przy tym najważniejsze zmiany oraz ustalenia:

 • sprawdzanie poszczególnych etapów robót, zwłaszcza tych ulegających zakryciu (np. częściowym zakryciem-zacementowniem, położenie tynku na wykonanej instalacji itp.)
 • bieżące przekazywanie do użytkowania zakończonych robót
 • kontrola podczas usuwania wykrytych wad oraz także ich wpływu na budżet finansowy
 • wydawanie poleceń kierownikowi budowy, związanych z bieżącym uzupełnianiem dziennika budowy, przedstawianiem dokumentów potwierdzających zgodność zakupionych materiałów i wykonanych prac w stosunku do ustalonego budżetu inwestora, usuwaniem na bieżąco wykrytych usterek oraz nieprawidłowości

Inspektor nadzoru budowlanego naszej firmy pomoże Państwu w bieżącej kontroli wykonywanych prac, prawidłowym rozdysponowaniu przekazanych środków finansowych oraz przede wszystkim zapewni spokojny sen inwestora ;)

Osoba na stanowisku kierownika projektu, nie tylko tworzy jego zarys, ale także przeprowadza wszystkich współpracowników oraz partnerów przez proces wdrożeniowy powstałego planu.

Kierownik projektu to osoba doświadczona, charakteryzująca się zdolnością odpowiedniego zarządzania oraz umiejętnością prowadzenia płynnej komunikacji z innymi współpracownikami i firmami uczestniczącymi w danym procesie budowlanym.

Do najważniejszych zadań kierownika projektu przypisujemy:

 • stworzenie odpowiedniego harmonogramu prac
 • obliczenie zrównoważonego planu budżetowego w stosunku do zaplanowanych działań budowlanych
 • komunikację z pozostałymi specjalistami w trakcie trwania procesu realizacji projektu względem wykonywanych prac
 • zrozumienie problemów i potrzeb i zamiana ich na możliwe do zmierzenia i osiągnięcia cele
 • zarządzanie całym projektem

Zatrudniając kierownika projektu naszej firmy, otrzymują Państwo powyższe standardy oraz niżej przedstawione wartości współpracy na poszczególnych etapach realizacji projektu:

Tworzenie projektu

Kierownik projektu w porozumieniu z inwestorem:

 • tworzy plan działania oraz rozpisuje poszczególne jego etapy
 • przewiduje możliwe zagrożenia
 • tworzy harmonogram oraz zakres prac, ustalając przy tym wysokość budżetu

Zespół

Kierownik projektu:

 • określa liczbę potrzebnych specjalistów oraz wykonawców na potrzeby realizacji stworzonego planu
 • przygotowuje plan związany z organizacją poszczególnych etapów prac budowlanych

Realizacja

Kierownik projektu nadzoruje przebieg robót w zgodności z ich harmonogramem, a także rozporządza budżetem związanym z poszczególnymi etapami prac i ich jakością wykonania.

Zakończenie współpracy z kierownikiem projektu opiera się na przekazaniu inwestorowi sporządzonego sprawozdania z przebiegu prac związanych z wdrożeniem projektu jak też ich rozliczeniem oraz wykazaniem zgodności wykonanych robót z założeniami projektu.

Funkcja kierownika projektu jest niezwykle potrzebna przy dużych jak i małych inwestycjach, z racji samej kontroli oraz doświadczenia, które niewymiernie pomaga w realizacji oraz przelania na papier pomysłu, który w dużej mierze staje się lepszy niż ten zapamiętany w naszej głowie.